• 50a Rawson St
  • Epping
  • NSW 2121
  • (02) 9869 8889
Wholemeal 12"
Gluten Free 11"
Pan 12"
Thin 12"
prod
Aussie Supreme
Tomato base, shredded ham, bacon topped with mozzarella cheese
Ingredients:
Bacon,
Ham,
Mozzarella,
Tomato Sauce
$14.95
$15.95
$12.95
$12.95
prod
Bruschetta
tomato base, diced roma tomatoes, oregano, fresh basil, topped with mozzarella cheese topped with a garlic swirl
Ingredients:
Cheese,
Fresh Basil,
Fresh Tomato,
Garlic,
Herbs,
Tomato Sauce
$14.95
$15.95
$12.95
$12.95
prod
Egg & Bacon
BBQ base, egg & bacon rasher topped with mozzarella
Ingredients:
Bacon,
BBQ Sauce,
Egg,
Mozzarella
$14.95
$15.95
$12.95
$12.95
prod
Garlic Pizza
Garlic base & parsley topped with mozzarella cheese
Ingredients:
Cheese,
Garlic
$11.95
$12.95
$9.95
$9.95
prod
Hawaiian
Tomato base, shredded ham, pineapple topped with mozzarella cheese
Ingredients:
Ham,
Mozzarella,
Pineapple,
Tomato Sauce
$12.95
$15.95
$12.95
$12.95
prod
Herb Pizza
a mixture of herbs topped with mozzarella cheese
Ingredients:
Cheese,
Herbs
$9.95
$12.95
$9.95
$9.95
prod
Margherita
Tomato base & mozzarella cheese
Ingredients:
Cheese,
Tomato Sauce
$11.95
$12.95
$9.95
$9.95
prod
Napolitano
Tomato base, anchovies, kalamata olives with mozzarella cheese topped with garlic & oregano
Ingredients:
Anchovies,
Garlic,
Kalamata Olives,
Mozzarella,
Oregano,
Tomato Sauce
$14.95
$15.95
$12.95
$12.95
prod
Pepperoni
Tomato base, pepperoni topped with mozzarella cheese
Ingredients:
Mozzarella,
Pepperoni,
Tomato Sauce
$16.95
$17.95
$14.95
$14.95
Wholemeal 12"
Gluten Free 11"
Pan 12"
Thin 12"
prod
American
Tomato base, shredded ham, double pepperoni with mozzarella cheese
Ingredients:
Cheese,
Ham,
Pepperoni,
Tomato Sauce
$18.95
$17.95
$14.95
$14.95
prod
BBQ Beef
BBQ sauce, ground beef, pepperoni, double pineapple topped with mozzarella cheese
Ingredients:
BBQ Sauce,
Cheese,
Ground Beef,
Pepperoni,
Pineapple
$18.95
$17.95
$14.95
$14.95
prod
BBQ Meat Lover's
Bbq sauce, double ham, diced bacon, Italian sausages & pepperoni topped with mozzarella cheese
Ingredients:
Bacon,
BBQ Sauce,
Cheese,
Ham,
Italian Sausage,
Mozzarella,
Pepperoni
$18.95
$17.95
$14.95
$14.95
prod
Capricciosa
Tomato sauce, mushroom, shredded ham, pepperoni, sliced olives topped with mozzarella cheese
Ingredients:
Cheese,
Ham,
Mushroom,
Pepperoni,
Sliced Black Olives,
Tomato Sauce
$18.95
$17.95
$14.95
$14.95
prod
Four Cheeses
Tomato base, parmesan, mozzarella, bocconcini topped with feta cheese
Ingredients:
Bocconcini,
Feta,
Mozzarella,
Parmesan,
Tomato Sauce
$18.95
$17.95
$14.95
$14.95
prod
Garlic Prawns
Tomato base, double prawns, mozzarella cheese topped with a garlic swirl
Ingredients:
Cheese,
Garlic Prawns,
Tomato Sauce
$18.95
$17.95
$14.95
$14.95
prod
Hot & Spicy
Tomato sauce, diced bacon, onion, pepperoni, jalapeno peppers, capsicum, chilli flakes topped with mozzarella cheese
Ingredients:
Bacon,
Capsicum,
Cheese,
Chilli,
Jalapeños,
Onion,
Pepperoni,
Spices,
Tomato Sauce
$18.95
$17.95
$14.95
$14.95
prod
Italian
Tomato sauce, mushroom, onion, pepperoni, capsicum, oregano, mozzarella cheese topped with a garlic swirl
Ingredients:
Capsicum,
Cheese,
Garlic,
Mushroom,
Onion,
Pepperoni,
Tomato Sauce
$18.95
$17.95
$14.95
$14.95
prod
Mexicana
Tomato sauce, shredded ham, onion, pepperoni, capsicum, mozzarella cheese topped with chilli flakes
Ingredients:
Capsicum,
Cheese,
Chilli,
Ham,
Onion,
Pepperoni,
Tomato Sauce
$18.95
$17.95
$14.95
$14.95
prod
Pedro's Special
Tomato sauce, shredded ham, mushroom, pepperoni, capsicum, pineapple topped with mozzarella cheese.
Ingredients:
Capsicum,
Cheese,
Ham,
Mushroom,
Pepperoni,
Pineapple,
Tomato Sauce
$18.95
$17.95
$14.95
$14.95
prod
Vegetarian Delight
Tomato base, mushroom, onion, capsicum, pineapple, mozzarella cheese topped with oregano flakes
Ingredients:
Capsicum,
Cheese,
Mushroom,
Onion,
Oregano,
Pineapple,
Tomato Sauce
$18.95
$17.95
$14.95
$14.95
Wholemeal 12"
Gluten Free 11"
Pan 12"
Thin 12"
prod
Baby Prawn
Baby spinach, marinated garlic prawns & feta, on a tomato sauce base
Ingredients:
Baby Spinach,
Feta,
Garlic Prawns
$19.95
$18.95
$15.95
$15.95
prod
BBQ Chicken
BBQ base, double chicken, Spanish onion, mushrooms, topped with mozzarella cheese
Ingredients:
BBQ Base,
BBQ Chicken,
Mozzarella,
Mushroom,
Spanish Onion
$19.95
$18.95
$15.95
$15.95
prod
BBQ Chicken Hawaiian
BBQ base, double chicken, double pineapple topped with mozzarella cheese
Ingredients:
BBQ Base,
Chicken,
Mozzarella,
Pineapple
$19.95
$18.95
$15.95
$15.95
prod
Chicken & Bacon
BBQ base, chicken, double bacon with mozzarella cheese.
Ingredients:
Bacon,
BBQ Base,
Chicken,
Mozzarella
$19.95
$18.95
$15.95
$15.95
prod
Peri-Peri Chicken
Peri-peri base, chicken, capsicum, Spanish onion topped with mozzarella cheese
Ingredients:
Capsicum,
Chicken,
Mozzarella,
Spanish Onion
$19.95
$18.95
$15.95
$15.95
prod
Satay Chicken
Satay base, mushroom, double chicken, spanish onion topped with mozzarella cheese
Ingredients:
Cheese,
Chicken,
Mushroom,
Onion,
Satay Sauce
$19.95
$18.95
$15.95
$15.95
prod
Seafood
Tomato sauce, mussels, garlic prawns, anchovies topped with a mozzarella cheese
Ingredients:
Anchovies,
Cheese,
Mussels,
Prawns,
Tomato Sauce
$19.95
$18.95
$15.95
$15.95
prod
Spicy Chicken
Tomato base, mushroom, onion, chicken, capsicum, jalapeno peppers, mozzarella cheese topped with chilli flakes
Ingredients:
Capsicum,
Cheese,
Chicken,
Chilli,
Jalapeños,
Mushroom,
Onion
$19.95
$18.95
$15.95
$15.95
prod
Super Supreme
Tomato sauce, shredded ham, onion, mushroom, diced bacon, pepperoni, capsicum, pineapple
Ingredients:
Bacon,
Capsicum,
Cheese,
Ham,
Mushroom,
Onion,
Pepperoni,
Pineapple,
Tomato Sauce
$19.95
$18.95
$15.95
$15.95
prod
Sweet Chilli Prawns - NEW
Sweet chilli base, green capsicum, red char-grilled capsicum, marinated prawns & mozzarella cheese
Ingredients:
Capsicum,
Char-grilled Capsicum,
Marinated Prawns,
Mozzarella,
Sweet Chilli Base
$19.95
$18.95
$15.95
$15.95
prod
Tandoori Chicken
Tandoori base, mushroom, spanish onion, capsicum and chicken topped with mozzarella cheese
Ingredients:
Cheese,
Mushroom,
Onion,
Tandoori Chicken,
Tomato Sauce
$19.95
$18.95
$15.95
$15.95
Wholemeal 12"
Gluten Free 11"
Pan 12"
Thin 12"
prod
Atlantis Salmon - NEW
Tomato base, shaved salmon, spanish onions, mozzarella cheese and garnished with shaved parmesan, rocket and caesar dressing
Ingredients:
Caesar Dressing,
Mozzarella,
Parmesan,
Rocket,
Salmon,
Spanish Onion,
Tomato Sauce
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Chicken Avocado
Tomato base, bocconcini, marinated chicken strips, mushrooms, sliced avocado, garnished with lettuce & mayonnaise
Ingredients:
Avocado,
Bocconcini,
Lettuce,
Marinated Chicken,
Mayonaise,
Mushroom,
Tomato Sauce
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Chicken Avocado
Tomato sauce, bocconcini, marinated chicken strips, mushrooms, avocado, garnished with lettuce and mayonaise
Ingredients:
Avocado,
Bocconcini,
Chicken Strips,
Lettuce,
Mayonaise,
Mushroom,
Tomato Sauce
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Gourmet Kebab
Tomato sauce, feta cheese, marinated lamb, fresh tomatoes, oregano, Spanish onion and parsley topped with garlic sauce
Ingredients:
Cheese,
Fresh Tomato,
Garlic Sauce,
Marinated Lamb,
Onion,
Oregano,
Sundried Tomato
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Gourmet Meat Lovers
Bbq sauce, mozzarella cheese, bacon rashers, shredded ham, chicken, pepperoni, ground beef, fresh sliced tomatoes, oregano and garlic.
Ingredients:
Bacon,
BBQ Sauce,
Cheese,
Chicken,
Fresh Tomato,
Garlic,
Ground Beef,
Ham,
Oregano,
Pepperoni
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Gourmet Seafood
Tomato Sauce, Cheese, Pepperoni, Kalamata Olives, Bacon, Prawns, with a touch of Anchovies and Jalapeno, Oregano and Garlic
Ingredients:
Anchovies,
Bacon,
Cheese,
Garlic,
Jalapeños,
Kalamata Olives,
Oregano,
Pepperoni,
Prawns,
Tomato Sauce
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Gourmet Vegetarian
Tomato sauce, mozzarella cheese, capsicum, onion, mushroom, oregano, fresh sliced tomatoes, garlic, sundried tomatoes. Kalamata olives with a garlic swirl.
Ingredients:
Capsicum,
Cheese,
Fresh Tomato,
Garlic,
Kalamata Olives,
Mushroom,
Onion,
Oregano,
Sundried Tomato,
Tomato Sauce
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Lamb Supreme
Tomato base, marinated lamb, Spanish onion, char-gilled red capsicum, snow peas, parsley, feta cheese, garnished with rocket and garlic sauce with a touch of chilli
Ingredients:
Char-grilled Capsicum,
Chilli,
Feta,
Garlic Sauce,
Marinated Lamb,
Snow Peas,
Spanish Onion,
Tomato Sauce
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Lamb Supreme
Tomato base, marinated lamb, spanish onion, char-grilled red capsicum, snow peas, parsley, feta cheese, garnished with rocket & garlic sauce with a touch of chilli
Ingredients:
Char-grilled Capsicum,
Chilli,
Feta,
Garlic Sauce,
Marinated Lamb,
Parsley,
Rocket,
Snow Peas,
Spanish Onion,
Tomato Sauce
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Mediterranean Lamb - NEW
Tomato base, marinated lamb, pepperoni, char-grilled red capsicum, feta cheese, garnished with rocket & pesto sauce
Ingredients:
Char-grilled Capsicum,
Feta,
Marinated Lamb,
Pepperoni,
Pesto Sauce,
Rocket,
Tomato Sauce
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Pedro's Peri-Peri
Peri-peri base, marinated chicken strips, button mushroom, snow peas, char-grilled red capsicum and feta cheese.
Ingredients:
Char-grilled Capsicum,
Chicken Strips,
Feta,
Mushroom,
Snow Peas
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Prawn Rio
Tomato base, marinated tiger prawns, bacon rashers, double pineapple, salami topped with mozzarella cheese
Ingredients:
Bacon,
Mozzarella,
Pineapple,
Tiger Prawns,
Tomato Sauce
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Prawn Supreme
Tomato base, marinated tiger prawns, button mushrooms, Spanish onion, char-grilled capsicum, snow peas, sliced olives, garlic, oregano topped with feta cheese
Ingredients:
Char-grilled Capsicum,
Feta,
Garlic,
Mushroom,
Sliced Black Olives,
Snow Peas,
Spanish Onion,
Tiger Prawns
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Prosciutto Bruschetta
Tomato base, diced tomato, oregano, fresh basil, thin sliced prosciutto, mozzarella cheese and garlic swirl
Ingredients:
Fresh Basil,
Garlic Sauce,
Mozzarella,
Oregano,
prosciutto,
Tomato - diced
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Prosciutto Pesto
Pesto base, mushroom, Spanish onions, pineapple, thin sliced prosciutto, mozzarella cheese
Ingredients:
Mozzarella,
Mushroom,
Pineapple,
prosciutto,
Spanish Onion
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
prod
Veggie Boost
Tomato sauce, Kalamata olives, bocconcini, baby spinach, roasted char-grilled capsicum, eggplant, cherry tomatoes and mushrooms
Ingredients:
Baby Spinach,
Bocconcini,
Char-grilled Capsicum,
Eggplant,
Fresh Tomato,
Kalamata Olives,
Mushroom,
Tomato Sauce
$22.95
$21.95
$18.95
$18.95
Serve
Balsamic Dressing
Italian Dressing
prod
Ceasar Salad
Cos lettuce, croutons, bacon rashers, parmesan cheese and a sliced egg with caesar sauce
$10.90
prod
Chicken Ceasar Salad
Caesar salad with chicken breast strips
$12.90
prod
Chicken Salad
Garden salad with chicken breast strips
$11.90
prod
Garden Salad
Mixed lettuce, tomatoes, cucumber, capsicum & spanish onion with italian or balsamic dressing
$9.90
prod
Greek Salad
Garden salad, feta cheese, kalamata olives with italian or balsamic dressing
$10.90
$10.90
prod
Rocket Salad
Rocket, parmesan, pine nuts, spanish onions, sundried tomatoes with balsamic dressing
$9.90
Serve
w BBQ Sauce
w Sweet Chilli Sauce
w Sour Cream
Balsamic Dressing
Italian Dressing
prod
Chicken Wings
5 pieces of chicken wings, lightly marinated in your choice of sauce.
$9.90
$9.90
$9.90
prod
Chips
$5
prod
Devil Wings
5 Spicy hot chicken wings baked with a side sauce
$9.95
$9.95
$9.95
prod
Garlic Bread
8 Golden brown garlic pieces
$3.95
prod
Potato Wedges
6 pieces of chicken wings, lightly marinated in your choice of sauce.
$7.50
$7.50
$7.50
Serve
500ml Tub
250ml Cup
prod
Caramel Banana Pizza
Chocolate base, sliced bananas, crushed nuts with a caramel swirl
$14.90
prod
Marshmallow Pizza
Chocolate base with diced marshmallows
$14.90
prod
Strawberry Delight Pizza
Chocolate base with sliced fresh strawberries
$14.90
.Penne-Gluten Free
.Tortellini
.Spaghetti
.Fettucine
.Penne
Gluten Free
Fettucine
Tortellini
Serve
Spaghetti
Penne
Penne-Gluten Free
prod
Alla Pana
Fresh white button mushrooms and lean tender bacon rashers sauteed in a cream sauce
$15.90
$16.90
$15.90
$15.90
$17.90
prod
Arrabiata
Spicy salami, chopped roma tomatoes with shallots and flavoured garlic and fresh chilli, lightly sauteed in a Napoli sauce
$15.90
$16.90
$15.90
$15.90
$17.90
prod
Beef Lasagne
Layers of pasta coated in bolognaise sauce, sprinkled in mozzarella and parmesan cheese
$11.90
prod
Bolognese
100% Ground beef mince in a traditional Napoli sauce
$15.90
$16.90
$15.90
$15.90
$17.90
prod
Boscaiola Chicken
Chicken breast, bacon rashers, finely cut parsely in a freshly made cream sauce
$16.90
$17.90
$16.90
$16.90
$18.90
prod
Boscaiola Prawns
Tiger prawns, bacon rashers, finely cut parsely in a freshly made cream sauce
$17.90
$18.90
$17.90
$17.90
$19.90
prod
Calabrese
Hot salami, char-grilled red capsicum slices, dry red wine, Kalamata olives with a touch of fresh chilli and garlic tossed in Napoli suace
$16.90
$17.90
$16.90
$16.90
$18.90
prod
Carbonara
Bacon rashers, egg, with a touch of black pepper in a creamy sauce
$15.90
$16.90
$15.90
$15.90
$17.90
prod
Chicken Rio
Chicken breast strips, pineapple pieces, onion, green grilled capsicum in a creamy curry sauce
$16.90
$17.90
$16.90
$16.90
$18.90
prod
Creamy Mushroom
Button mushrooms sauteed in a traditional creamy sauce
$14.90
$15.90
$14.90
$14.90
$16.90
prod
Creamy Salmon - NEW
Shaved salmon, diced onions, pink creamy sauce, sundried tomatoes garnished with parmesan, rocket leaf & pinenuts
$18.90
$19.90
$18.90
$18.90
$20.90
prod
Marinara
Assorted fresh seafood, crushed garlic with finely diced parsley in a Napoli sauce
$18.90
$19.90
$18.90
$18.90
$20.90
prod
Napolitana
Our traditional home made tomato puree and herb sauce
$13.90
$14.90
$13.90
$13.90
$15.90
prod
Pedro's Chicken
Strips of chicken breast, diced onion, garlic, semi-dried tomatoes, shallots with a touch of white wine in a creamy pink sauce
$16.90
$17.90
$16.90
$16.90
$18.90
prod
Pesto Chicken
Chicken breast strips, button mushrooms, diced onion with garlic in a creamy pesto sauce
$16.90
$17.90
$16.90
$16.90
$18.90
prod
Prawn Arrabiatta
Marinated tiger prawns, chopped roma tomatoes, fresh chilli, shallots and garlic sauteed in napoli sauce
$17.90
$18.90
$17.90
$17.90
$19.90
prod
Prosciutto Creamy Mushroom
Thin sliced prosciutto, button mushroom, sauteed garlic, basil leaves
Ingredients:
Fresh Basil,
Garlic,
Mushroom,
prosciutto
$15.95
$16.95
$15.95
$15.95
$17.95
1.25L
500ml
600ml
Can
prod
Coke Zero
$4.50
$2.50
prod
Coke
$4.50
$2.50
prod
Diet Coke
$4.50
prod
Fanta
$2.50
prod
Lift
$2.50
prod
Mount Franklin
$2.50
prod
Mountain Drew
$4.50
prod
Passiona
$4.50
prod
Pepsi Max
$4.50
prod
Pepsi
$4.50
$2.50
prod
Powerade - Blue
$4.50
prod
Powerade - Red
$4.50
prod
Raspberry
$4.50
prod
Solo
$4.50
$2.50
prod
Sprite
$2.50
prod
Sunkist
$4.50